Regulamin Sklepu Internetowego www.beskidcard.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem www.beskidcard.pl prowadzony jest przez Małopolski Operator Integracji Turystycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nawojowej, Lipowa 6 (33-335), NIP: 7343510129, REGON: 122437573
2. Sklep Internetowy www.beskidcard.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy www.beskidcard.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Sklepu Internetowego www.beskidcard.pl , zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym www.beskidcard.pl przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
6. Sklep internetowy www.beskidcard.pl prowadzi sprzedaż detaliczną: Kart BeskidCard oraz Karnetów uprawniających do korzystania z usług Ośrodków narciarskich na terenie Polski. Pełna lista ośrodków dostępna jest na stronie internetowej: www.beskidcard.pl
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. DEFINICJE

1. KARTA BeskidCard – karta wielokrotnego użytku, będąca nośnikiem Karnetów, umożliwiająca korzystanie z usług Ośrodków. Jest to karta zbliżeniowa i wykonywana jest na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia. Karta uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu i powiązana jest z indywidualnym numerem Konta Klienta.
2. KARNET- informacja stanowiąca zapis elektroniczny w elektronicznym systemie sprzedaży prowadzonym przez beskidcard, umożliwiająca Klientowi korzystanie z usług Ośrodków w zakresie zgodnym z wniesioną przez Klienta opłatą. Warunkiem możliwości nabycia Karnetu jest posiadanie ważnej Karty BeskidCard.
3. KONTO- wyodrębnione miejsce w serwisie internetowym Usługodawcy, do którego Klient uzyskuje dostęp po skutecznym zalogowaniu się w serwisie internetowym Usługodawcy przy użyciu adres e-mail i hasła.
4. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
5. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.beskidcard.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
6. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
8. SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.beskidcard.pl, zwany dalej BeskidCard.
9. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – Małopolski Operator Integracji Turystycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nawojowej, Lipowa 6 (33-335), NIP: 7343510129, REGON: 122437573
10. OŚRODEK- ośrodek narciarski właściwy do świadczenia usług przewozowych na podstawie posiadanych przez Klientów karnetów elektronicznych. Pełna lista Ośrodków dostępna jest na stronie internetowej: www.beskidcard.pl
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

III. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z Usługi Elektronicznej polegającej na:
1.1. możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Karty BeskidCard;
1.2. możliwości zawarcia Umowy Sprzedaży Karnetów na Kartę BeskidCard uprawniających do korzystania z usług Ośrodków narciarskich na terenie Polski;
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie Internetowym odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo zamieszczać na stronie Sklepu Internetowego treści reklamowe. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część Sklepu Internetowego i prezentowanych w nim materiałów.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1. Komputer z dostępem do Internetu.
3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.
3.3. Przeglądarka internetowa.
3.4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
3.5. Minimalna rozdzielczość ekranowa dla aplikacji: 800×600, zalecana rozdzielczość 1024×768 lub wyższa
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

V. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
2. Warunkiem zrealizowania Zamówienia jest dostępność Produktu. W przypadku niedostępności produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).
3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena zawiera koszty dostawy Produktu (za wyjątkiem sytuacji gdzie postanowiono inaczej).
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu Internetowego jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie Internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest do rejestracji Konta w Sklepie Internetowym.
6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień dostępnego po zalogowaniu się do indywidualnego Konta Klienta (Sklep Internetowy) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. Zawarcie Umowy Sprzedaży
7.1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
7.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
7.2.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
7.2.2. oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,
7.2.3. oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,
7.3. W przypadku zakupu Karty BeskidCard, Zamówienie zostaje przekazane do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedawcy.
7.4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7.2 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
8. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT, które będą dołączane do przesyłek.

VI. ZASADY SPRZEDAŻY KART BESKIDCARD ORAZ KARNETÓW

1. Proces składania Zamówienia:
1.1. W pierwszej kolejności Klient dokonuje wyboru regionu i Ośrodka z którego usług chce korzystać.
1.2. Następnie Klient dokonuje wyboru rodzaju Karnetu.
1.3. Kolejno, Klient dokonuje wyboru rodzaju Karnetu oraz długości pobytu.
1.4. W celu zamówienia Karnetu nie jest wymagane uzupełnienie danych do wysyłki
1.5. Jeśli Klient nie posiada Karty BeskidCard, w procesie Zamówienia dokonuje wyboru opcji „Nowa karta”. Następnie Klient dokonuje wyboru jednej z opcji graficznych Karty BeskidCard zaproponowanych przez Sklep lub może wczytać własny plik graficzny. Niezależnie od wyboru rodzaju grafiki, Klient uprawniony jest do dodania dowolnego opisu, który pojawi się na zamówionej Karcie.
1.6. W przypadku posiadania przez Klienta Karty BeskidCard, należy zaznaczyć opcję „mam już kartę”- a następnie wpisać w pole jej numer i kliknąć pole „Numer karty”.
1.7. Po dokonaniu stosownych wyborów, Klient powinien zweryfikować stan swojego zamówienia i po stwierdzeniu poprawności wskazanych danych zaznaczyć opcję „Przejdź dalej”.
1.8. W celu finalizacji procesu zamówienia należy kliknąć opcję „Zapłać”.
1.9. Po sprawdzeniu wszystkich danych- płatności należy dokonać przy użyciu Konta PayU- dokonanie płatności jest możliwe bez konieczności posiadania Konta PayU. Realizacja płatności przebiega zgodnie z regulaminem operatora systemu payu.pl. Zapłata jest regulowana z rachunku bankowego Klienta
1.10. Zakup Karnetu realizowany jest natychmiast.
1.11. W przypadku zakupu nowej Karty, zostanie ona wysłana do 5 dni roboczych.
2. Zasady sprzedaży oraz działania Kart BeskidCard.
2.1. Karta BeskidCard wykonywana jest na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta, określonych podczas procesu tworzenia Karty. Cena Karty wynosi 30 zł brutto.
2.3. Karta BeskidCard uprawnia jej właściciela do zakupu Karnetu.
2.4. Każda Karta z wyżej wskazanych przypisywana jest do Konta BeskidCard. Oznacza to, iż na Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta.
2.5. Klient może zakupić każdorazowo na swoją Kartę tylko jeden Karnet.
2.6. Karta BeskidCard jest kartą zbliżeniową. Na karcie zostaje zapisany Karnet, który jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta.                                                                                                                                           2.7. Z karnetu BeskidCard może korzystać tylko jedna osoba.                                                                          2.8. Jedyną osobą uprawnioną do korzystania z karnetu BeskidCard w okresie jego obowiązywania jest osoba, która dokonała aktywacji karnetu i personalizacji karty.
2.9. Kartę BeskidCard zakupioną online można doładować karnetem jedynie online, za pomocą serwisu BeskidCard.pl
2.10. W przypadku utraty Karty, Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep BeskidCard o tym fakcie. W przypadku utraty/zniszczenia Karty, jej duplikat będzie wydany po wcześniejszym zablokowaniu poprzedniej na pisemne żądanie Klienta wysłane na adres: biuro@beskidcard.pl oraz po uiszczeniu opłaty w wysokości 30 zł brutto (cena nowej Karty) .
2.11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Ośrodka, Ośrodek jest uprawniony do zablokowania Karty.
2.12. Karty wydane w systemie beskidcard.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (Karta BeskidCard przypisywana jest do indywidualnego konta BeskidCard Klienta- na każdej Karcie drukowany jest indywidualny-niepowtarzalny numer Klienta, który jest tożsamy z numerem Konta Klienta.) Dotyczy to np. Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep www.beskidcard.pl oferuje Karty BeskidCard wykonywane na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty.
3. Zasady sprzedaży oraz działania Karnetów.
3.1. Zakupione Karnety zostają zapisane w systemie komputerowym BeskidCard.
3.2. Karnet zostaje zapisany na Karcie BeskidCard Klienta. Karnet, jest aktywny z chwilą przejścia przez kołowrót. Karnetu nie trzeba dodatkowo aktywować w kasach ani innych punktach obsługi klienta Ośrodku narciarskiego.
3.3. Karnety można wykorzystać w całym Sezonie narciarskim, w którym został on wykupiony (np. 2013/2014, 2014/2015 itd.)
3.4. Karnet ‚dowolne dni’ jest do wykorzystania w dowolnych dniach całego Sezonu narciarskiego, (także w weekendy) przy czym nie muszą to być dni następujące po sobie, lecz mogą to być dni wybrane według uznania w każdym terminie podczas trwania danego Sezonu.
3.5. Karnet ‚kolejne dni’ oznacza karnet do wykorzystania w kolejnych, następujących po sobie dniach (dzień po dniu) w danym Sezonie.
3.6. Karnet, który nie został aktywowany można zwrócić w trakcie trwania danego Sezonu narciarskiego (najpóźniej do 15.04. danego Sezonu). W tym celu należy wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: biuro@beskidcard.pl z informacją o numerze karty na której znajduje się karnet oraz numerem zamówienia wraz z podaniem numeru rachunku na które zostaną przekazane pieniądze. Zwroty odbywają się w dni robocze 15 i 30 dnia każdego miesiąca (przekazanie środków). W przypadku kiedy dzień zwrotu wypadnie na dzień wolnych od pracy, zwroty realizowane będą w pierwszy następny dzień roboczy.
3.7. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług określonych w Karnecie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku kiedy karnet został aktywowany przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy – przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).
3.8. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
3.9. W przypadku odstąpienia od umowy o której mowa w punkcie 3.7. nastąpi zwrot kosztów zakupu za niewykorzystane usługi. Zwrot taki będzie realizowany na rachunek bankowy Klienta.

VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca udostępnia sposoby płatności za pośrednictwem serwisu PayU.pl:
2. Karta wysyłana jest po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

VIII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności zakupionego Produktu.
2. W przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PAYU cena Karty BeskidCard to 30 zł wraz z kosztami przesyłki.
3. Zakupione w Sklepie Internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.1. Karta zostanie wysłana kurierem do 5 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty. Termin dostawy Karty BeskidCard, wynosi do 5 dni roboczych.
4. Płatności za Karnety można dokonywać jedynie poprzez PayU. Klient może zapłacić za zamówienie nawet jeśli nie posiada konta PayU, nie trzeba być zarejestrowanym w tym systemie. Po wypełnieniu danych do przesyłki i wybraniu banku, następuje przekierowanie na stronę banku klienta, skąd dokonywany jest przelew.

IX. TRYB POSTĘPOWNIA REKLAMACYJNEGO

1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
1.1. Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
1.2. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@beskidcard.pl.;
1.3. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Małopolski Operator Integracji Turystycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nawojowej, Lipowa 6 (33-335), NIP: 7343510129, REGON: 122437573
1.4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
1.5. W przypadku reklamacji Klienta będącego konsumentem –nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem;
W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad;
2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę:
2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@beskidcard.pl.; lub pisemnie na adres Małopolski Operator Integracji Turystycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nawojowej, Lipowa 6 (33-335), NIP: 7343510129, REGON: 122437573
2.2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

X. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
3. Sprzedawca dokona zwrotu, wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy do Sprzedawcy, poniesionymi przez Konsumenta, na wskazany przez Konsumenta numer konta bankowego.
4. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia zawarcia umowy.
5. Karty wydane w systemie beskidcard.pl nie podlegają zwrotowi. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone. (Karta BeskidCard przypisywana jest do indywidualnego konta BeskidCard Klienta.) W szczególności dotyczy to Produktów wykonanych na indywidualne Zamówienie. Sklep www.beskidcard.pl oferuje Karty BeskidCard wykonywane na indywidualne zamówienie wg parametrów wskazanych przez Klienta określonych podczas procesu tworzenia Karty.
6. Klient ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usług określonych w Karnecie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadku kiedy karnet został aktywowany przez Klienta. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem (tj. 14 dni od dnia zawarcia umowy).

XI. POLITYKA PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

1. Sklep Internetowy www.beskidcard.pl, dba o ochronę prywatności Klientów. Sklep Internetowy stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Wszelkie przekazywane dane są zabezpieczane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak też przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Możliwość przetwarzania danych osobowych wynika ze zgody samych Klientów, jak również ustawowych upoważnień do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji Zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te, nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
3. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Klient Sklepu Internetowego www.beskidcard.pl, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
4. Niektóre z Ośrodków narciarskich fotografują przy kołowrotach narciarzy/Klientów dla celów identyfikacji oraz bezpieczeństwa. Fotografie wykorzystywane są jedynie w celach identyfikacji oraz bezpieczeństwa, a do ich przetwarzania stosowane są przepisy o ochronie danych osobowych.
5. Dane podawane przez Klienta Sklepu Internetowego www.beskidcard.pl, są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem Umowy Sprzedaży. Aktualne dane Klienta, będą udostępniane innym podmiotom, o ile będzie to konieczne do wykonania umowy.
6. Zgodnie z obowiązującym prawem, dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7. Zbiór danych Klientów został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
8. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Operator Integracji Turystycznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nawojowej, Lipowa 6 (33-335), NIP: 7343510129, REGON: 122437573

XII. PLIKI „COOKIES”

1. Sklep Internetowy Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Sklepie Internetowym. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. Zawartość plików „cookies” nie pozwala na identyfikację Usługobiorcy. Za pomocą plików „cookies” nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

XIII. PRAWA AUTORSKIE

1. Zakup Produktu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej do zakupionych przez Klienta Produktów.
2. Sprzedawane w Sklepie Produkty oraz forma ich sprzedaży za pośrednictwem strony www.beskidcard.pl objęte są prawami autorskimi. Zarówno Klient jak i osoby trzecie nie są upoważnione do produkcji, rozpowszechniania lub powielania Produktów.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
3. O treści zmian regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Sklepu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Sklepu Internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Klienci posiadający zarejestrowane Konto zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
4. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
5. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny zgodnie z ptk 6 (rozdz. XIV).
6. Rozstrzyganie sporów:
6.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
6.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Partnerzy