Klauzula informacyjna

Stosownie do treści art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z zgodnie z Ustawą o ochroni danych osobowych z dnia 10 maja 2018 z późń. zm., informuję, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie jest Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o.
 2. Siedziba administratora znajduje się :33-335 Nawojowa, ul.Lipowa 6
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pisemnie na adres siedziby lub na dres email: biuro@moit.pl
 4. Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o. (w skrócie MOIT)realizując przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych wprowadził Politykę Bezpieczeństwa Informacji .
 5. Dane osobowe przetwarzane będą w celu :

 

– dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań podjętych przez MOIT Sp. z o.o.,  prawidłową realizację umów, w tym zapewnienie należytej jakości usług, obsługa procesu reklamacyjnego oraz dokonywanie rozliczeń w czasie trwania umowy lub do jej zakończenia,

-wypełnienie przepisów prawnych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa(m.in. ustawy o ochronie osób i mienia),przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości,

-marketing bezpośredni usług własnych w czasie trwania umowy,

-tworzenie zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń,

-ustalenie roszczeń, ich obrona i ewentualne dochodzenie

-weryfikacja wiarygodności finansowej oraz zdolności spłaty zobowiązań przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy- dotyczy to także danych, które pozyskaliśmy z innych źródeł ,a jeśli zawierają Państwo z nami kolejną umowę-Państwa danych posiadanych już przez nas przed jej zawarciem.

 1. Dane osobowe będą udostępnione:

-organom władzy publicznej w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa,

-podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu na podstawie zawartych z nimi umów, w tym umów powierzenia tj. firmy  zrzeszone w Małopolskim Klastrze Turystycznym „Beskid”, podmioty współpracujące w ramach projektu „Beskid Card”, firmy obsługujące nasze systemy informatyczne, firmy doradcze, audytowe, podatkowe ,fakturowanie i rozliczanie umów, z zakresu obsługi danych osobowych, usługi rachunkowe i prawne, firmy realizujące usługę ochrony fizycznej, montażu i serwisu urządzeń, utrzymaniu czystości, pośredniczące w sprzedaży naszych usług, świadczące usługi płatnicze(banki),nabywające od nas wierzytelności, prowadzące obsługę kurierską i pocztową

 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do wykonania i realizacji zadań podjętych przez MOIT Sp. z o.o. oraz realizacji umów.
 2. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia,
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez pływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane
 2. Państwa dane nie są i nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Kontakt i informacje:

Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o.

33-335 Nawojowa, ul. Lipowa 6

Partnerzy