Regulamin programu partnerskiego „Beskidy w jednej karcie”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem programu partnerskiego pod nazwą „Beskidy w jednej karcie” (dalej: „Program”) jest Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o., z siedzibą w 33-335 Nawojowej, Lipowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000396534,NIP: 734-351-01-29, REGON: 122437573,(dalej: „Organizator”).
1.2. Program organizowany jest w celu popularyzacji i promocji turystyki w regionie, usług partnerów oraz wspólnego karnetu dla stacji narciarskich, zarządzanego przez Małopolskiego Operatora Integracji Turystycznej Sp. z o.o., z siedzibą w 33-335 Nawojowej, Lipowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000396534,NIP: 734-351-01-29, REGON: 122437573.
1.3. Partnerami Programu (dalej: „Partnerzy”) są przedsiębiorcy współpracujący z Organizatorem przy organizacji Programu, w szczególności oferujący Uczestnikom możliwość uzyskania rabatu na oferowane produkty lub usługi oraz
udostępniający Uczestnikom informacje o Programie. Placówki Partnerów oznaczone są w widocznym miejscu znakiem słowno-graficznym Programu.
1.4. Program organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

II. Uczestnictwo w Programie

2.1. Uczestnikami Programu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne mające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, będące klientami stacji narciarskich zrzeszonych w „Małopolskim Klastrze Turystycznym – Beskid” ikorzystające z karnetu narciarskiego BeskidCard lub usług Partnerów.
2.2. Warunkiem przystąpienia do Programu jest skorzystanie z karnetu BeskidCard na wyciągu biorącym udział w programie.
2.3. Placówki sprzedaży karnetów współpracujące z Organizatorem oraz punkty sprzedaży Partnerów Programu, w których można otrzymać odznaki bądź rabaty, oznaczone są stosowną informacją z logo Programu, umieszczoną w widocznym
miejscu.
2.4. Zgłoszenie uczestnictwa w Programie (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w serwisie WWW Programu, zlokalizowanym pod adresem www.beskidcard.pl (dalej „Serwis WWW Programu”). W formularzu zgłoszeniowym Uczestnik podaje: unikalny numer Karty, dane osobowe dotyczące Uczestnika oraz adres e-mail, na który będzie kierowana korespondencja związana z Programem.
2.5. Niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia Uczestnika Organizator dokona jego weryfikacji. Organizator odmówi rejestracji Uczestnika w Programie w przypadku, gdy dane podane przez Uczestnika są nieprawidłowe lub
niekompletne.
2.6. W przypadku zgłoszenia w serwisie WWW o zarejestrowaniu w Programie Uczestnik powiadamiany jest za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na adres podany w czasie rejestracji. W celu zakończenia procesu rejestracji, Uczestnik powinien kliknąć w link aktywacyjny, zawarty w treści wiadomości e-mail.
2.7. W Programie nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy podczas rejestracji w Programie podali nieprawdziwe lub niekompletne dane.
2.8. Uczestnik Programu uprawniony jest do aktualizacji danych podanych w związku z rejestracją w Programie w każdym czasie za pomocą Serwisu WWW Programu. Organizator informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedokonania
aktualizacji danych przez Uczestnika, w szczególności niemożność komunikacji z Uczestnikiem.
2.9.Komunikacja z zarejestrowanymi Uczestnikami w ramach Programu będzie się odbywać za pomocą wiadomości e-mail.

III. Karta Uczestnika

3.1. Karta Uczestnika umożliwia:
a.) otrzymywanie rabatów na zakup towarów lub usług w punktach sprzedaży należących do Partnerów Programu,
b.) otrzymywanie wirtualnych odznak w Programie,
c.) udział w konkursach i promocjach organizowanych w ramach programu partnerskiego,
d.) otrzymanie dodatkowych nagród za uczestnictwo w ankietach i konkursach organizowanych przez Organizatora.
3.2. Informacja o wysokości rabatu dostępna jest w punktach sprzedaży należących do Partnerów Programu.
3.3. Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą, bankomatową, instrumentem pieniądza elektronicznego lub innym elektronicznym instrumentem płatniczym. Karty identyfikowane są za pomocą indywidualnego numeru.
3.4. Organizator informuje, że nie wydaje kart dodatkowych do Karty Uczestnika. Każdy Uczestnik może aktywować tylko jedną Kartę.
3.5. Zakup karty BeskidCard jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej www.beskidcard.pl lub w kasie stacji narciarskiej należącej do systemu BeskidCard. Rejestracja na stronie www.beskdicard.pl jest równoznaczna z
akceptacją regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażeniem zgody na udział w programie partnerskim.
3.6. Rabat związany z Programem nie może być odsprzedawany lub przenoszony pomiędzy uczestnikami programu bądź na inne podmioty.
3.7. Rabat zebrany na karcie nie podlega wymianie na gotówkę. Prawo do korzystania z konta jest osobiste i przysługuje wyłącznie Uczestnikowi. Uczestnik Programu może brać udział w Programie tylko osobiście a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
3.8. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w Programie. W przypadku braku powiadomienia Organizatora o utracie lub kradzieży karty, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnione użycie Karty.

IV.Odznaki w Programie

4.1. Za zarejestrowane nabycie towarów lub usług Partnerów, w określonych przez organizatora okolicznościach (np. czas, ilość lub zestawienie z innym produktem), Uczestnikom przyznawane są odznaki (dalej „Odznaki”).
4.2. Odznaki przyznawane są w formie wirtualnej i dostępne na indywidualnym koncie uczestnika w serwisie WWW Programu.
4.3. Zarejestrowani Uczestnicy Programu mogą otrzymać dodatkowe nagrody uczestnicząc w ankietach i konkursach organizowanych przez Organizatora.
Warunki ich otrzymania będzie regulował osobny regulamin.

V.Korzyści w Programie

5.1. Uczestnicy Programu są uprawnieni do uzyskania korzyści oferowanych przez Partnerów, w szczególności (upustu) rabatu na towary lub usługi oferowane przez Partnerów. Informacja o rodzaju korzyści i wysokość upustu dostępna jest dla zarejestrowanych Uczestników w Serwisie WWW Programu.
5.2. W celu uzyskania upustu Uczestnik winien przed dokonaniem zapłaty poinformować pracownika punktu sprzedaży o zamiarze skorzystania z upustu oraz okazać Kartę.
5.3. Upust przyznawany jest w momencie dokonania płatności. Upust nie podlega wymianie na pieniądze lub korzyści innego rodzaju.
5.4. Informacje dotyczące łączenia upustu przyznawanego po okazaniu Karty
Uczestnika z innymi obniżkami, zniżkami lub promocjami stosowanymi przez Partnerów, dostępne są w punktach sprzedaży Partnerów w czasie trwania Programu.

VI. Czas trwania Programu

6.1. Program trwać będzie od 15.12.2014 do odwołania.:
6.2. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia Programu, w szczególności w razie zmiany warunków rynkowych lub zaprzestania współpracy z Partnerami. O zakończeniu Programu Uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji. O zakończeniu Programu Organizator ogłosi również za pośrednictwem Serwisu WWW Programu.
6.3. Uczestnik Programu może zrezygnować z uczestnictwa w Programie w każdym czasie, przesyłając rezygnację listem poleconym na adres Organizatora lub w wiadomości e-mail na adres lojalnosciowy@beskidcard.pl z podaniem imienia i nazwiska Uczestnika oraz numeru Karty.

VII. Komunikacja z Uczestnikami Programu

7.1. Wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana pocztą elektroniczną na adres
lojalnościowy@beskidcard.pl.
7.2. Wszelkie bieżące informacje dotyczące Programu, w tym informacje o aktualnych promocjach, zmianach regulaminu lub zakończeniu Programu, ogłaszane są w Serwisie WWW Programu (www.beskidcard.pl) .
7.3. Organizator informuje, że okresowo przesyła pocztą elektroniczną na adresy e- mail podane przez Uczestników bieżące informacje dotyczące Programu, w tym informacje o aktualnych promocjach i ofertach Partnerów. Uczestnicy, którzy nie życzą sobie otrzymywania w/w informacji, powinni zgłosić swój sprzeciw wobec otrzymywania w/w informacji na adres e-mail lojalnościowy@beskidcard.pl.
7.4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o., z siedzibą w 33-335 Nawojowej, Lipowa 6. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu organizacji Programu. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści dotyczących ich danych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udziału w Programie.

VIII. Reklamacje

8.1. Wszystkie reklamacje w Programie, mogą być zgłaszane wyłącznie na piśmie, listem poleconym, w czasie trwania Programu i w terminie 60 dni od daty jego zakończenia.
8.2. Reklamacje pisemne, o których mowa w punkcie 8.1 Regulaminu, winny być zgłaszane na adres: Małopolski Operator Integracji Turystycznej Sp. z o.o. 33-335 Nawojowej, Lipowa 6 z dopiskiem „reklamacje – program partnerski”.
8.3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer Karty, dokładny adres oraz telefon kontaktowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
8.4.Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia.
8.5. O decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji uczestnik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mail podany przy składaniu reklamacji lub listownie, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Zasady korzystania z Serwisu WWW Programu określa regulamin sklepu internetowego www.beskidcard.pl .
9.2. Na zasadach określonych w odrębnych regulaminach Uczestnicy mogą wziąć udział w dodatkowych akcjach promocyjnych, organizowanych przez Organizatora. O dodatkowych akcjach promocyjnych Uczestnicy zostaną
poinformowani za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w czasie Rejestracji. Informacja o dodatkowych akcjach promocyjnych umieszczona będzie również w serwisie WWW Programu.
9.3. Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Programu ze skutkiem natychmiastowym, z ważnej przyczyny, którą jest naruszenie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
9.4. Prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa. Wszelkie informacje o Programie dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
9.5. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, którymi są: usprawnienie funkcjonowania Programu, zapobieganie naruszeniom Regulaminu oraz przyczyny finansowe dotyczące Organizatora. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej podany w procesie Rejestracji. Informację o zmianie Regulaminu Organizator ogłosi również w Serwisie WWW Programu. Zmiana Regulaminu jest skuteczna wobec Uczestników, którzy nie zrezygnują z uczestnictwa w Programie w terminie 30 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail informującej o zmianie w Regulaminie, a w każdym innym przypadku przypadku od daty ogłoszenia zmiany Regulaminu w Serwisie WWW Programu. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa uprzednio nabyte przez Uczestników Programu.
9.6. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Organizatora oraz
w Serwisie WWW Programu.
9.7. Opodatkowanie nagród jest zgodne z obowiązującą w dniu przyznania nagrody Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator zobowiązuje się do pokrycia podatku za uzyskane przez Uczestników nagrody.
9.8. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie internetowej.
9.9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy obowiązującego na terenie Polski prawa.
9.10. W przypadku jakiegokolwiek sporu wynikającego lub związanego z Regulaminem, zostanie on przez strony rozstrzygnięty polubownie. W przeciwnym razie właściwy będzie sąd właściwości ogólnej.

Partnerzy